Forrentningsbetingelser

 Generelt 

Vilkårene & betingelser er gældende mellem Dansk Produktions Univers og rekvirenten, for alle opgaver udført af Dansk Produktions Univers, herunder f.eks. rådgivning, salg, udlejning, projektstyring og andre ydelser.

Vilkårene og betingelser er også gældende i andre og senere aftaler mellem Dansk Produktions Univers og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser af rekvirentens afgivne opgave eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af Dansk Produktions Univers. 

 1. Opgaveindhold 

1.1 Opgavens indhold og økonomiske betingelser formuleres i sammenarbejde mellem rekvirenten og Dansk Produktions Univers. Formuleringerne angives i en skriftlig aftale. Rekvirenten angiver i forbindelse hermed alle oplysninger, som er nødvendige for opgavens løsning. 

1.2 Tidsplan, prisoverslag mm. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt Dansk Produktions Univers forudser væsentligt prismæssige eller tidsmæssige ændringer af aftalen eller hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet. I henhold til pkt. 4.1 

1.3 Dansk Produktions Univers er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af, rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne at Dansk Produktions Univers vederlag er betinget af, at konkrete specificerede resultater opnås. 

2 Diskretionspligt

2.1 Dansk Produktions Univers udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsning og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, af knowhow hos rekvirenten, som Dansk Produktions Univers bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom. 

2.2 Når Dansk Produktions Univers påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at Dansk Produktions Univers kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 

2.3 Udleveret kursusmateriale, knowhow eller immaterielle rettigheder som udvikles eller konstateres i forbindelse med en opgaveløsning, må ikke mangfoldiggøres og tilhører Dansk Produktions Univers alene. Rekvirenten skal udvise sædvandlig diskretion med hensyn til opgaveløsning. Udleveret materiale fra Dansk Produktions Univers er Dansk Produktions Univers ejendom. 

3 Honorar og betalingsbetingelser

3.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af Dansk Produktions Univers til enhver tid fastsatte timepriser. Transportudgifter, overnatning, forplejning for ansatte i Dansk Produktions Univers i forbindelse med rejse og andre udlæg er ikke inkluderet i den samlede pris for opgaven. Alle priser er plus moms. 

3.2 Dansk Produktions Univers skal skriftligt meddele rekvirenten, hvis det viser dig at den skønnede pris vil blive overskredet, således at rekvirenten kan beslutte, om opgaven skal ændres eller arbejdet standses. I henhold til pkt. 4.1 

3.3 Betalings betingelser aftales for hver enkelt projekt på skrift. Dansk Produktions Univers fremsender slutfaktura straks ved opgavens afslutning. 

3.4 Betaling til Dansk Produktions Univers skal være i hænde 8 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingstiden for Dansk Produktions Univers tilgodehavende beregnes rente med 2% pr. Påbegyndt måned. 

4 Rekvirentens ændrings- og afbestillingsret

4.1 Rekvirenten kan til enhver tid beordre arbejdet standset eller udskyde arbejdet i henhold til pkt. 1.2 Skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere Dansk Produktions Univers de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som Dansk Produktions Univers uanset afbestilling eller udskydelse allerede har påtaget sig af at afholde, såsom udgifter til tredjemand, særligt udstyr eller lokaler mm. 

4.2 Eventuelle ændringer af opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med Dansk Produktions Univers skriftlige samtykke. 

5 Medlemskab af Dansk Produktions Univers

5.1 Dit medlemskab ved Dansk Produktions Univers er et løbende abonnement, der forsætter, indtil abonnementet opsiges af rekvirenten 

5.2 Rekvirenten kan til enhver tid opsige medlemskabet med 3 måneders varsel til betaling dato 

5.3 Dansk Produktions Univers kan frit ændre indholdet af medlemskab. 

5.4 Hvis du opsiger dit medlemskab før slutningen af en abonnementsperiode, gives der ikke tilbage betaling på resterende abonnements periode. Medlemskab forsætter til slutning af abonnementsperiode. 

5.5 Opsigelse af det medlemskab kan kun ske ved at kontakte Dansk

Produktions Univers skriftligt. Opsigelsen gælder når rekvirenten har modtaget bekræftelse fra Dansk Produktions Univers. 

5.6 Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester. Dansk Produktions Univers forbeholder sig endvidere retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser med virkning fra den næstfølgende medlemsperiode. 

6 Begrænsning af Dansk Produktions Univers Ansvar

6.1 Dansk Produktions Univers er efter dansk rets almindelige erstatninger regler ansvarlige over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsninger med de begrænsninger, som følger af punkterne 6.2 – 6.12. I intet tilfælde er Dansk Produktions Univers ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes Dansk Produktions Univers fejl eller forsømmelser. 

6.2 Rekvirenten har alene ansvar for at den stillede opgave udføres inden for gældende lovgivning. Det er rekvirentens ansvar at alle tilladelser, forsikringer, arbejdsforhold, rettigheder, dataopbevaring og alle andre forhold er i orden under hele opgavens forløb. 

6.3 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, er Dansk Produktions Univers uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde. 

6.4 Dansk Produktions Univers er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af Dansk Produktions Univers afgivet rådgivning eller andet, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål. 

6.5 Afsluttes Dansk Produktions Univers arbejde ikke med en rapport, levering af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, eller vurdering er Dansk Produktions Univers ikke ansvarlig medmindre der foreligger grov uagtsomhed. 

6.6 Dansk Produktions Univers er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt Dansk Produktions Univers særskilt har påtaget sig skriftlig ansvar for opgavens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt. 

6.7 Dansk Produktions Univers er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand 

6.8 Er en eller flere andre udover Dansk Produktions Univers ansvarlige over for rekvirenten hæfter Dansk Produktions Univers kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af Dansk Produktions Univers 

6.9 Har Dansk Produktions Univers påtaget sig på rekvirentens vegne, at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand overholdes. Så er Dansk Produktions Univers ansvar begrænset i forhold til det ansvar, der af rekvirenten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand og Dansk Produktions Univers ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i afsnit 6. 

6.10 Har Dansk Produktions Univers modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er Dansk Produktions Univers alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er Dansk Produktions Univers ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at Dansk Produktions Univers har udvist grov uagtsomhed, og Dansk Produktions Univers ansvar kan i intet tilfælde overstige materiale-værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på Dansk Produktions Univers kun ske indtil 3 måneder efter opgavens afslutning. 

6.11 Dansk Produktions Univers kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. Dansk Produktions Univers er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. 

6.12 Hvis Dansk Produktions Univers af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af Dansk Produktions Univers arbejde, herunder produktansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod Dansk Produktions Univers efter reglerne i dette afsnit 6. Dansk Produktions Univers kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på Dansk Produktions Univers vegne. 

6.13 Dansk Produktions Univers kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden tre år efter Dansk Produktions Univers levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. Dansk Produktions Univers ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten reklamerer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for Dansk Produktions Univers. Uanset nævnte tre års frist er Dansk Produktions Univers uden ansvar for skader, som det ikke med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse. 

6.14 Såfremt Dansk Produktions Univers hindres i at opfylde sine forpligtelser efter parternes aftale som følge af udefra kommende ekstraordinære forhold, som Dansk Produktions Univers ved aftalens indgåelse ikke kunne have forudset (force majeure), anses dette ikke for misligholdelse. 

Tvister

7.1 Enhver tvist mellem Dansk Produktions Univers og rekvirenten afgøres efter dansk ret ved retten i Horsens. 

Hold dig opdateret!

tilmeld dig vores nyhedsmail

nyhedsmailen udkommer én gang i måneden

eller følg os på LinkedIn