Forretningsvilkår

DKPU f.m.b.a.

Generelt 

Disse forretningsvilkår (”Vilkårene”) er gældende mellem Dansk Produktions Univers F.M.B.A. (”DKPU”) og rekvirenten for alle opgaver udført af DKPU, herunder fx rådgivning, salg, udlejning, projektstyring og andre ydelser.

Vilkårene er gældende i enhver sammenhæng, herunder også for så vidt angår tillægsopgaver eller senere opgaver mellem andre og senere aftaler mellem DKPU og rekvirenten, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Modstående eller afvigende bestemmelser i rekvirentens almindelige samhandelsvilkår eller anden kommunikation er ikke gældende, medmindre sådanne afvigende forhold udtrykkeligt er accepteret af DKPU.

  1. Opgaveindhold 

1.1 Opgavens indhold og økonomi aftales skriftligt imellem DKPU og rekvirenten. Rekvirenten er i den forbindelse ansvarlig for at videregive alle oplysninger, som er nødvendige for opgavens korrekte beskrivelse til brug for DKPU’s vurdering og efterfølgende løsning. 

1.2 Tidsplan, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt DKPU undervejs i opgavens løsning kan forudse væsentlige prismæssige eller tidsmæssige ændringer, er DKPU forpligtet til at orientere rekvirenten herom.  

1.3 DKPU er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde, uafhængigt af om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at DKPU’s vederlag er betinget af, at konkrete specificerede resultater opnås. 

  1. Diskretionspligt

2.1 DKPU udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsning og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse af knowhow hos rekvirenten, som DKPU bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom. 

2.2 Når DKPU påtager sig en opgave, hvori indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvirenten respektere, at DKPU kan henvende sig til tredjeparten eller til andre relevante personer for at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning. 

2.3 Udleveret kursusmateriale, knowhow eller immaterielle rettigheder, som udvikles eller konstateres i forbindelse med en opgaveløsning, tilhører DKPU alene. Rekvirenten skal udvise sædvanlig diskretion med hensyn til opgaveløsningen. Udleveret materiale fra DKPU er DKPU’s ejendom. 

  1. Honorar og betalingsbetingelser

3.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde efter de af DKPU til enhver tid fastsatte timepriser. Transportudgifter, overnatning og forplejning for ansatte i DKPU i forbindelse med rejse og andre udlæg er ikke inkluderet i den samlede pris for opgaven. DKPU er endvidere berettiget til godtgørelse af transportudgifter efter statens takster. Ved transporttid faktureres anvendt tid med halv takst af den ordinære timebetaling. Alle priser er oplyst excl. moms. 

3.2 DKPU skal skriftligt meddele rekvirenten, hvis det viser sig, at den skønnede pris vil blive overskredet, således at rekvirenten kan beslutte, om opgaven skal ændres, eller om arbejdet standses

3.3 Betalingsbetingelser aftales skriftligt for hvert enkelt projekt. DKPU fremsender slutfaktura straks ved opgavens afslutning. 

3.4 Betaling skal være DKPU i hænde 8 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen for DKPU’s tilgodehavende beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned. 

  1. Medlemskab af DKPU

4.1 Rekvirentens medlemskab ved DKPU er et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges af rekvirenten. Der henvises i øvrigt til DKPU’s vedtægter, som er tilgængelige på DKPU’s hjemmeside.

4.2 Rekvirenten kan til enhver tid opsige medlemskabet ved skriftlig meddelelse til DKPU’s direktion tre måneder før udløbet af medlemsperioden med virkning for den kommende periode. 

4.3 DKPU kan frit ændre indholdet af medlemskabet, jf. DKPU’s vedtægter. 

  1. DKPU’s ansvar og begrænsning

5.1 DKPU er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for opgavens udførelse med de begrænsninger, der følger af nedenstående punkter.  

5.2 Det er rekvirentens ansvar, at alle tilladelser, forsikringer, arbejdsforhold, rettigheder, dataopbevaring og alle andre forhold vedrørende en opgave er tilstede forud for DKPU’s påbegyndelse af opgaven. DKPU har ikke ansvar for disse forhold.  

5.3 DKPU er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaven for rekvirenten, såfremt DKPU har påtaget sig en udtrykkelig frist for opgavens færdiggørelse.  

5.4 Såfremt DKPU har til opgave at føre tilsyn med ydelser, der leveres fra tredjemand til rekvirenten, er DKPU’s ansvar for tilsyn begrænset til, hvad rekvirenten kan gøre gældende mod tredjemand. DKPU’s ansvar for tilsynsopgaver er i øvrigt tillige begrænset af, hvad der i øvrigt er nævnt i Vilkårenes pkt. 5.1 – 5.9.

5.6 Har DKPU modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er DKPU alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er DKPU’s ansvar i et sådanne tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at DKPU har udvist grov uagtsomhed, og DKPU’s ansvar kan i intet tilfælde overstige materialeværdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på DKPU kun ske indtil 3 måneder efter opgavens afslutning. 

5.7 DKPU kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. DKPU er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab.

5.8 DKPU har tegnet forsikring for produktansvarsskader. DKPU’s pligt til at dække i sådanne tilfælde kan ikke overstige, hvad der følger af DKPU’s forsikringsvilkår. Rekvirenten er til enhver tid berettiget til at få oplyst forsikringsvilkår, dækningssum mv.   

5.9 Såfremt DKPU hindres i at opfylde sine forpligtelser efter parternes aftale som følge af udefrakommende ekstraordinære forhold, som DKPU ved aftalens indgåelse ikke kunne have forudset (force majeure), anses dette ikke for misligholdelse. 

  1. Tvister

6.1 Enhver tvist mellem DKPU og rekvirenten afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole.

DKPU F.M.B.A.

Nonprofit kompetencehus med en praktisk og uvildig tilgang til udvikling af mindre produktionsvirksomheder.

Mindre konsulentsnak.
Mere fokus på det bedste for din virksomhed.
+45 70 22 87 22info@dkpu.dk
Kontakt os
Hold dig opdateret på de bedste muligheder for at udvikle din produktionsvirksomhed.

Tilmeld dig vores emails og få gratis viden om, hvordan du kan opnå det – med eller uden et medlemskab i DKPU.
Tilmeld
Copyright © 2024 All Rights Reserved
magnifiercrosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram